ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΗ παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από την DK MEDICAL SPOT ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), Υπεύθυνη Επεξεργασίας, με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Φοίβης αριθ. 17, Γλυφάδα τηλ. 210 9680 509, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@dkmedicalspot.gr

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

 1. Τι είναι τα προσωπικά Δεδομένα;
  Ο όρος «προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».
 2. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
  Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;
  Η Εταιρεία συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ ), τα Δεδομένα περιορίζονται σε:
  • όσα συμπληρώνετε στον ιστότοπο μας https://www.dkmedicalspot.gr/contact/ και συγκεκριμένα στη φόρμα επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και στη φόρμα αποστολής ενημερωτικού δελτίου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • σε όσα μας παράσχετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας με σκοπό τον προγραμματισμό ραντεβού ή κατά την επίσκεψη σας στο ιατρείο μας με σκοπό την απόλαυση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.
 4. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
  Τα Δεδομένα σας συλλέγονται μόνο μετά από συγκατάθεση σας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο ή για λόγους εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης/σύναψης σύμβασης.
 5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
  Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, ενώ ενδέχεται να αποκτούν πρόσβαση στα Δεδομένα σας και συνεργάτες μας, που, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, μας παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ή λογιστικές/ φοροτεχνικές υπηρεσίες.
 6. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
  Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:
  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).
 7. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
  Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Δεδομένα σας, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.
 8. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;
  Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
 9. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
  Έχετε τα δικαιώματα:
  • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
  • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
  • φορητότητας των Δεδομένων σας.
  • περιορισμού της επεξεργασίας.
  • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
 10. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
  Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε στείλτε μας το αίτημα σας συμπληρώνοντας πρότυπο αίτησης, το οποίο θα βρείτε εδώ και αποστέλλοντας το στην ταχυδρομική διεύθυνση της οδού Φοίβης αριθ. 17, Γλυφάδα Αττικής ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της info@dkmedicalspot.gr και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
 11. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;
  Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).
 12. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 9680 509
 13. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
  Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας https://www.dkmedicalspot.gr/, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.
 14. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
  Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
 15. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
  Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.